به تمامی کاربران دارای هر نوع مدال پنل رایگان پیامک اهداء می گردد . لذا کاربران دارای مدال می توانند با کد تخفیف medals ، به صورت رایگان ثبت نام نمایند .

پنج شنبه, 10 مرداد 1392 00:00

سیستم های بانک اطلاعاتی

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)
سیستم های بانک اطلاعاتی سیستم های بانک اطلاعاتی خانه اکسس ايران
فهرست مطالب
 
بخش اول : مقدمات
 
فصل 1 : مروری بر مدیریت بانک اطلاعاتی
 
1-1مقدمه
2-1 سیستم بانک اطلاعاتی چیست ؟
داده ها
سخت افزار
نرم افزار
کاربران
3-1 بانک اطلاعاتی چیست؟
داده های پایدار و باثبات
نهادها و رابطه ها
خواص
داده ها و مدل های داده ها
4-1 چرا از بانک اطلاعاتی استفاده کنیم؟
اداره داده ها و اداره بانک اطلاعاتی
مزایای شیوه بانک اطلاعاتی
5-1 استقلال داده ها
6-1 سیستمهای رابطه ای و غیررابطه ای
7-1 خلاصه
تمرینها
پاسخ تمرینهای انتخابی
 
فصل 2 : معماری سیستم بانک اطلاعاتی
 
1-2 مقدمه
2-2 سه سطح معماری بانک اطلاعاتی
3-2 سطح خارجی
4-2 سطح مفهومی
5-2 سطح داخلی
6-2 نگاشت ها
7-2 مدیر بانک اطلاعاتی
8-2 سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی
9-2 مدیر ارتباط داده ها
10-2 معماری مشتری/کارگزار
11-2 برنامه های سودمند
12-2 پردازش توزیع شده
13-2 خلاصه
تمرینها
 
فصل 3 : مقدمه ای بر بانک های اطلاعاتی رابطه ای
 
1-3 مقدمه
2-3 نگاه غیررسمی به مدل رابطه ای
3-3 رابطه ها و متغیرهای رابطه ای
4-3 مفهوم رابطه چیست؟
5-3 بهینه سازی
6-3 کاتالوگ
7-3 متغیرهای رابطه ای پایه و دیدگاه
8-3 تراکنش ها
9-3 بانک اطلاعاتی عرضه کنندگان و قطعات
10-3 خلاصه
تمرینها
پاسخ تمرینهای انتخابی
 
فصل 4 : مقدمه ای بر SQL
 
1-4 مقدمه
2-4 مروری بر SQL
3-4 کاتالوگ
4-4 دیدگاهها
5-4 تراکنش ها
6-4 SQL تعبیه شده
اعمالی که در مکان نما وجود ندارد
اعمالی که در مکان نما هستند
SQL پویا
7-4 SQL کامل نیست
8-4 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
بخش دوم : مدل رابطه ای
 
فصل 5 : دامنه ها، رابطه ها و متغیرهای رابطه ای پایه
 
1-5 مقدمه
2-5 دامنه ها
مقادیر دارای نوع هستند
تعریف نوع
نمایشهای احتمالی
تعریف عملگر
تبدیل نوع
آخرین توضیح
3-5 مقادیر رابطه ای
خواص رابطه ها
صفاتی با مقداررابطه( صفتی کهمقدارش رابطهاست)
رابطه ها و تفسیر آن ها
4-5 متغیرهای رابطه ای
تعریف متغیر رابطه پایه
به هنگام سازی متغیرهای رابطه
5-5 امکانات SQL
دامنه ها
جدول های پایه
6-5 خلاصه
تمرینها
پاسخ تمرینهای انتخابی
 
فصل 6 : جبر رابطه ای
 
1-6 مقدمه
مروری بر جبر اصلی
2-6 خاصیت بستار
3-6 گرامر جبر رابطه ای
4-6 معناشناسی
اجتماع
اشتراک
تفاضل
ضرب دکارتی
محدودیت
تصویر
الحاق تقسیم
شرکت پذیری و جابجایی
5-6 بررسی چند مثال
6-6 کاربرد جبر رابطه ای چیست؟
7-6 چند عملگر دیگر
عملگر شبه الحاق
شبه تفاضل
بسط
عملگر خلاصه
بستار متعدی (Tclose)
8-6 گروه بندی و تفکیک
9-6 مقایسه های رابطه ای
10-6 خلاصه
تمرینها
تمرینهای مربوط به پردازش تقاضاها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 7 : حساب رابطه ای
 
1-7 مقدمه
2-7 حساب چندتایی
نحو
متغیرهای محدوده ای
مراجعه آزاد و مقید به متغیر محدوده
کمیت سنج ها
مراجعه به متغیرهای آزاد و مقید از دیدگاهی دیگر
اعمال رابطه ای
3-7 بررسی چند مثال
4-7 مقایسه جبر رابطه ای و حساب رابطه ای
5-7 قابلیتهای محاسباتی
6-7 حساب دامنه
7-7 امکانات SQL
8-7 خلاصه
تمرینها
تمرینهای مربوط به تقاضا
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 8 : جامعیت  
 
1-8 مقدمه
الگوی دسته بندی محدودیت
2-8 محدودیتهای نوع
3-8 محدودیتهای صفت
4-8 محدودیتهای متغیر رابطه ای
5-8 محدودیتهای بانک اطلاعاتی
6-8 قاعده طلایی
7-8 محدودیتهای حالت وانتقال
8-8 کلیدها
کلیدهای کاندید
کلیدهای اولیه و کلیدهای ثانویه
کلیدهای خارجی
فعالیتهای ارجاعی
رویه های راه انداز
9-8 امکانات SQL
محدودیتهای دامنه
محدودیتهای جدول پایه
تأییدات
کنترل تأخیری
10-8 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 9 : دیدگاهها
 
1-9 مقدمه
مثالهای بیشتر درمورد دیدگاه
تعریف و حذف دیدگاهها
2-9 دیدگاهها چه کاربردی دارند؟
استقلال منطقی داده ها
دو اصل مهم
بازیابی دیدگاهها
4-9 به هنگام سازی دیدگاه
نگاهی دوباره به قاعده طلایی
مکانیزم به هنگام سازی دیدگاه
اجتماع
اشتراک
تفاضل
محدودیت
 تصویر
بسط
الحاق
سایر عملگرها
5-9 عکسهای فوری (اختیاری)
6-9 امکانات SQL
بازیابیهای دیدگاه
به هنگام سازیهای دیدگاه
7-9 خلاصه
تمرین
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
بخش سوم : طراحی بانک اطلاعاتی
 
فصل دهم : وابستگی تابعی
 
1-10 مقدمه
2-10 تعاریف اساسی
3-10 وابستگی های جزئی و غیرجزئی
4-10 بستار مجموعه ای از وابستگی ها
5-10 بستار مجموعه ای از صفات
6-10 مجموعه های کاهش ناپذیر وابستگی ها
7-10 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 11 : نرمال سازی بیشتر : قسمت اول شکلهای نرمال اول، دوم، سوم و BC
 
1-11 مقدمه
شکلهای نرمال
ساختار این فصل
2-11تجزیه بدون نقصان ووابستگی های تابعی
نکات بیشتری درمورد وابستگی های تابعی
3-11 شکلهای نرمال اول ، دوم و سوم
4-11 حفاظت ازوابستگی
5-11 شکل نرمال BOYCE/CODD
6-11 نکاتیدرمورد صفاتی که مقدارآنها رابطه است
7-11 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 12 : نرمال سازی بیشتر: قسمت دوم شکلهای نرمال بالاتر
 
1-12 مقدمه
2-12 وابستگی های چندمقداری وشکل نرمال چهارم
3-12 الحاق وابستگیها و شکل نرمال پنجم
4-12 خلاصه ای از رویه نرمال سازی
5-12 نکته ای در مورد تجزیه
عکس نرمال سازی چیست؟
بعضی از مشکلات عکس نرمال سازی
6- 12 طراحی متعامد
توضیحات
7-12 سایر شکلهای نرمال
8-12 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 13 : مدلسازی معنایی
 
1-13 مقدمه
2-13 روش کلی
3-13 مدل E/R
نهادها
خواص
رابطه ها
ابرنوعها و زیرنوعهای نهاد
5-13 طراحی بانک اطلاعاتی با مدل E/R
نهادهای منظم
رابطه های چند به چند
رابطه های چند به یک
نهادهای ضعیف
خواص
ابرنوعها و زیرنوعهای نهاد
6-13 یک تحلیل مختصر
مدل E/R به عنوان مبنایی برای مدل رابطه ای؟
آیا مدل E/R یک مدل داده ای است؟
نهادها در مقابل رابطه ها
نظریه های نهایی
7-13 خلاصه
تمرینها
 
بخش چهارم : مدیریت تراکنش
 
فصل 14 : مدیریت تراکنش
 
1-14 مقدمه
2-14 تراکنش ها
3-14 ترمیم تراکنش
خواص ACID
4-14 ترمیم سیستم
5-14 ترمیم رسانه
6-14 قبول دومرحله ای
7-14 امکانات SQL
8-14 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 15 : همزمانی
 
1-15 مقدمه
2-15 سه شکل همزمانی
مشکل به هنگام سازی مفقود
مشکل وابستگی پذیرفته نشده
مشکل تحلیل ناسازگار
3-15 تکنیک قفل کردن
4-15 نگاهی دوباره به سه مشکل همزمانی
مشکل به هنگام سازی مفقود
مشکل همزمانی پذیرفته نشده
مشکل تحلیل ناسازگاری
5-15 بن بست
6-15 سریال سازی
7-15 سطوح جداسازی
8-15 قفل کردن دقیق
9-15 امکانات SQL
سطوح جداسازی
10-15 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
بخش پنجم : موضوعات بیشتر
 
فصل 16 : امنیت
 
1-16 مقدمه
ملاحظات کلی
2-16 کنترل دستیابی اختیاری
اصلاح درخواست
رد ممیزی
3-16 کنترل دستیابی اجباری
امنیت چندسطحی
4-16 بانکهای اطلاعاتی آماری
5-16 رمزگذاری داده ها
استاندارد رمزگذاری داده ها
رمزگذاری کلید عمومی
6-16 امکانات SQL
دیدگاهها وامنیت
GRANT و REVOKE
7-16 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
خواندن 2880 بار آخرین بار تغییر یافته جمعه, 04 مرداد 1392 10:50

ارسال نظر

انجمن تلگرام خانه اکسس ایران

کانال تلگرام خانه اکسس ایران

کدام را میپسندید؟

مایکروسافت اکسس 64 بیت - 66.7%
مایکروسافت اکسس 32 بیت - 16.7%
مایکروسافت اکسس 2007 - 16.7%

كل آرا: 6
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 19 مارس 2017 - 00:00

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.
از عضویت شما در خبرنامه متشکریم.