به تمامی کاربران دارای هر نوع مدال پنل رایگان پیامک اهداء می گردد . لذا کاربران دارای مدال می توانند با کد تخفیف medals ، به صورت رایگان ثبت نام نمایند .

پنج شنبه, 10 مرداد 1392 00:00

سیستم های بانک اطلاعاتی

نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)
سیستم های بانک اطلاعاتی سیستم های بانک اطلاعاتی خانه اکسس ايران
فهرست مطالب
 
بخش اول : مقدمات
 
فصل 1 : مروری بر مدیریت بانک اطلاعاتی
 
1-1مقدمه
2-1 سیستم بانک اطلاعاتی چیست ؟
داده ها
سخت افزار
نرم افزار
کاربران
3-1 بانک اطلاعاتی چیست؟
داده های پایدار و باثبات
نهادها و رابطه ها
خواص
داده ها و مدل های داده ها
4-1 چرا از بانک اطلاعاتی استفاده کنیم؟
اداره داده ها و اداره بانک اطلاعاتی
مزایای شیوه بانک اطلاعاتی
5-1 استقلال داده ها
6-1 سیستمهای رابطه ای و غیررابطه ای
7-1 خلاصه
تمرینها
پاسخ تمرینهای انتخابی
 
فصل 2 : معماری سیستم بانک اطلاعاتی
 
1-2 مقدمه
2-2 سه سطح معماری بانک اطلاعاتی
3-2 سطح خارجی
4-2 سطح مفهومی
5-2 سطح داخلی
6-2 نگاشت ها
7-2 مدیر بانک اطلاعاتی
8-2 سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی
9-2 مدیر ارتباط داده ها
10-2 معماری مشتری/کارگزار
11-2 برنامه های سودمند
12-2 پردازش توزیع شده
13-2 خلاصه
تمرینها
 
فصل 3 : مقدمه ای بر بانک های اطلاعاتی رابطه ای
 
1-3 مقدمه
2-3 نگاه غیررسمی به مدل رابطه ای
3-3 رابطه ها و متغیرهای رابطه ای
4-3 مفهوم رابطه چیست؟
5-3 بهینه سازی
6-3 کاتالوگ
7-3 متغیرهای رابطه ای پایه و دیدگاه
8-3 تراکنش ها
9-3 بانک اطلاعاتی عرضه کنندگان و قطعات
10-3 خلاصه
تمرینها
پاسخ تمرینهای انتخابی
 
فصل 4 : مقدمه ای بر SQL
 
1-4 مقدمه
2-4 مروری بر SQL
3-4 کاتالوگ
4-4 دیدگاهها
5-4 تراکنش ها
6-4 SQL تعبیه شده
اعمالی که در مکان نما وجود ندارد
اعمالی که در مکان نما هستند
SQL پویا
7-4 SQL کامل نیست
8-4 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
بخش دوم : مدل رابطه ای
 
فصل 5 : دامنه ها، رابطه ها و متغیرهای رابطه ای پایه
 
1-5 مقدمه
2-5 دامنه ها
مقادیر دارای نوع هستند
تعریف نوع
نمایشهای احتمالی
تعریف عملگر
تبدیل نوع
آخرین توضیح
3-5 مقادیر رابطه ای
خواص رابطه ها
صفاتی با مقداررابطه( صفتی کهمقدارش رابطهاست)
رابطه ها و تفسیر آن ها
4-5 متغیرهای رابطه ای
تعریف متغیر رابطه پایه
به هنگام سازی متغیرهای رابطه
5-5 امکانات SQL
دامنه ها
جدول های پایه
6-5 خلاصه
تمرینها
پاسخ تمرینهای انتخابی
 
فصل 6 : جبر رابطه ای
 
1-6 مقدمه
مروری بر جبر اصلی
2-6 خاصیت بستار
3-6 گرامر جبر رابطه ای
4-6 معناشناسی
اجتماع
اشتراک
تفاضل
ضرب دکارتی
محدودیت
تصویر
الحاق تقسیم
شرکت پذیری و جابجایی
5-6 بررسی چند مثال
6-6 کاربرد جبر رابطه ای چیست؟
7-6 چند عملگر دیگر
عملگر شبه الحاق
شبه تفاضل
بسط
عملگر خلاصه
بستار متعدی (Tclose)
8-6 گروه بندی و تفکیک
9-6 مقایسه های رابطه ای
10-6 خلاصه
تمرینها
تمرینهای مربوط به پردازش تقاضاها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 7 : حساب رابطه ای
 
1-7 مقدمه
2-7 حساب چندتایی
نحو
متغیرهای محدوده ای
مراجعه آزاد و مقید به متغیر محدوده
کمیت سنج ها
مراجعه به متغیرهای آزاد و مقید از دیدگاهی دیگر
اعمال رابطه ای
3-7 بررسی چند مثال
4-7 مقایسه جبر رابطه ای و حساب رابطه ای
5-7 قابلیتهای محاسباتی
6-7 حساب دامنه
7-7 امکانات SQL
8-7 خلاصه
تمرینها
تمرینهای مربوط به تقاضا
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 8 : جامعیت  
 
1-8 مقدمه
الگوی دسته بندی محدودیت
2-8 محدودیتهای نوع
3-8 محدودیتهای صفت
4-8 محدودیتهای متغیر رابطه ای
5-8 محدودیتهای بانک اطلاعاتی
6-8 قاعده طلایی
7-8 محدودیتهای حالت وانتقال
8-8 کلیدها
کلیدهای کاندید
کلیدهای اولیه و کلیدهای ثانویه
کلیدهای خارجی
فعالیتهای ارجاعی
رویه های راه انداز
9-8 امکانات SQL
محدودیتهای دامنه
محدودیتهای جدول پایه
تأییدات
کنترل تأخیری
10-8 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 9 : دیدگاهها
 
1-9 مقدمه
مثالهای بیشتر درمورد دیدگاه
تعریف و حذف دیدگاهها
2-9 دیدگاهها چه کاربردی دارند؟
استقلال منطقی داده ها
دو اصل مهم
بازیابی دیدگاهها
4-9 به هنگام سازی دیدگاه
نگاهی دوباره به قاعده طلایی
مکانیزم به هنگام سازی دیدگاه
اجتماع
اشتراک
تفاضل
محدودیت
 تصویر
بسط
الحاق
سایر عملگرها
5-9 عکسهای فوری (اختیاری)
6-9 امکانات SQL
بازیابیهای دیدگاه
به هنگام سازیهای دیدگاه
7-9 خلاصه
تمرین
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
بخش سوم : طراحی بانک اطلاعاتی
 
فصل دهم : وابستگی تابعی
 
1-10 مقدمه
2-10 تعاریف اساسی
3-10 وابستگی های جزئی و غیرجزئی
4-10 بستار مجموعه ای از وابستگی ها
5-10 بستار مجموعه ای از صفات
6-10 مجموعه های کاهش ناپذیر وابستگی ها
7-10 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 11 : نرمال سازی بیشتر : قسمت اول شکلهای نرمال اول، دوم، سوم و BC
 
1-11 مقدمه
شکلهای نرمال
ساختار این فصل
2-11تجزیه بدون نقصان ووابستگی های تابعی
نکات بیشتری درمورد وابستگی های تابعی
3-11 شکلهای نرمال اول ، دوم و سوم
4-11 حفاظت ازوابستگی
5-11 شکل نرمال BOYCE/CODD
6-11 نکاتیدرمورد صفاتی که مقدارآنها رابطه است
7-11 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 12 : نرمال سازی بیشتر: قسمت دوم شکلهای نرمال بالاتر
 
1-12 مقدمه
2-12 وابستگی های چندمقداری وشکل نرمال چهارم
3-12 الحاق وابستگیها و شکل نرمال پنجم
4-12 خلاصه ای از رویه نرمال سازی
5-12 نکته ای در مورد تجزیه
عکس نرمال سازی چیست؟
بعضی از مشکلات عکس نرمال سازی
6- 12 طراحی متعامد
توضیحات
7-12 سایر شکلهای نرمال
8-12 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 13 : مدلسازی معنایی
 
1-13 مقدمه
2-13 روش کلی
3-13 مدل E/R
نهادها
خواص
رابطه ها
ابرنوعها و زیرنوعهای نهاد
5-13 طراحی بانک اطلاعاتی با مدل E/R
نهادهای منظم
رابطه های چند به چند
رابطه های چند به یک
نهادهای ضعیف
خواص
ابرنوعها و زیرنوعهای نهاد
6-13 یک تحلیل مختصر
مدل E/R به عنوان مبنایی برای مدل رابطه ای؟
آیا مدل E/R یک مدل داده ای است؟
نهادها در مقابل رابطه ها
نظریه های نهایی
7-13 خلاصه
تمرینها
 
بخش چهارم : مدیریت تراکنش
 
فصل 14 : مدیریت تراکنش
 
1-14 مقدمه
2-14 تراکنش ها
3-14 ترمیم تراکنش
خواص ACID
4-14 ترمیم سیستم
5-14 ترمیم رسانه
6-14 قبول دومرحله ای
7-14 امکانات SQL
8-14 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
فصل 15 : همزمانی
 
1-15 مقدمه
2-15 سه شکل همزمانی
مشکل به هنگام سازی مفقود
مشکل وابستگی پذیرفته نشده
مشکل تحلیل ناسازگار
3-15 تکنیک قفل کردن
4-15 نگاهی دوباره به سه مشکل همزمانی
مشکل به هنگام سازی مفقود
مشکل همزمانی پذیرفته نشده
مشکل تحلیل ناسازگاری
5-15 بن بست
6-15 سریال سازی
7-15 سطوح جداسازی
8-15 قفل کردن دقیق
9-15 امکانات SQL
سطوح جداسازی
10-15 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
 
بخش پنجم : موضوعات بیشتر
 
فصل 16 : امنیت
 
1-16 مقدمه
ملاحظات کلی
2-16 کنترل دستیابی اختیاری
اصلاح درخواست
رد ممیزی
3-16 کنترل دستیابی اجباری
امنیت چندسطحی
4-16 بانکهای اطلاعاتی آماری
5-16 رمزگذاری داده ها
استاندارد رمزگذاری داده ها
رمزگذاری کلید عمومی
6-16 امکانات SQL
دیدگاهها وامنیت
GRANT و REVOKE
7-16 خلاصه
تمرینها
پاسخ به تمرینهای انتخابی
خواندن 3009 بار آخرین بار تغییر یافته جمعه, 04 مرداد 1392 10:50

ارسال نظر

حمایت مالی

حمایت مالی از زحمات مدیران انجمن

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آخرین مطالب سایت را در ایمیل خود دریافت نمایید.
از عضویت شما در خبرنامه متشکریم.